شفافیت، پاسخگویی و مسوولیت پذیری

میز خدمت

ما اینجاییم تا با ارایه خدمات آنلاین تسهیل گر ارایه خدمات به شما باشیم

سازمان منطقه آزاد قشم پیشرو در ارایه خدمات دولت الکترونیک


مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدیریت امور مالی
مدیریت منابع انسانی
معاونت توسعه مدیریت

اشتغالزایی با هدف توسعه اقتصاد پایدار در جزیره

 1. انجام اقدامات لازم در زمینه اجراى قانون و مقررات بیمه بیکارى
 2. انجام مطالعات و بررسی‌های لازم به منظور شناخت امکانات و پتانسیل جزیره درزمینه ایجاد اشتغال مولد و فراهم آوردن فرصت‌هاى جدید شغلی و ارایه راه کارهای مناسب
 3. انجام امور مربوط به اشتغال اتباع خارجی
 4. راهنمایی و ارایه خدمات لازم جهت به کارگماری متقاضیان شغل از طریق ایجاد هماهنگی لازم با واحدهای مشمول قانون کار
 5. راهنمایى کارگران و کارفرمایان در زمینه قانون کار و مقررات مربوطه
 6. نظارت بر اجراى طرح‌هاى طبقه بندى مشاغل کارگرى
 7. بازرسى مستمر از کارگاه‌ها و کارخانجات حوزه عملکرد و برقرار کردن مبانى حفاظتى و بهداشتى و ایمنى کار و انطباق شرایط کار با قوانین و مقررات مربوطه
 8. اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و تشویق و کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونی ها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم

آسان سازی خدمات با توسعه خدمات الکترونیکی در قشم

 1. مدیریت فرآیند بررسی نیازهاي اطلاعاتی سازمان از طریق بررسی کارشناسی واحدهاي کاربر و اخـذ نظر کارشناسی شرکت هاي مشاور به منظور تهیه، استقرار و پشتیبانی نرم افزارها و سیستم هـاي اطلاعـاتی موردنیاز
 2. مدیریت فرآیند بررسی نیازهـاي سـخت افـزاري از طریـق گزارشـات نیـاز کلـی واحـدها و هماهنگی با معاونت توسعه مدیریت طبق آیین نامه هاي خرید به منظور تامین به موقع نیازهـاي سخت افزاري با حداقل هزینه و زمان
 3. مدیریت فرآیند تامین نیازمندی هاي واحدهاي مختلف شرکت به شبکه هـاي ارتبـاطی
 4. مدیریت تامین وب سایت هاي موردنیاز سـازمان ازطریـق تعیـین پیمانکـار و تاییـد شـرح خـدمات تدوین شده به منظور تامین نیازهاي اطلاعـاتی و اطلاع رسانی سازمان به صورت بهینه و پشتیبانی فنی و امنیتی
 5. نظارت و کنترل بر رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل هاي مرتبط با سیستم یکپارچـه مـدیریت IMS

شفاف سازی عملکرد با هدف ایجاد یک سازمان کارآمد

 1. نظارت و کنترل بر تهیه صورت هاي مالی بـر اسـاس اسـتانداردهاي حـسابداري و اطلاعـات موجـود به منظور اطمینان از صحت صورت هاي مالی ارایه شده مراجع ذیصلاح
 2. ارایه گزارشات مالی(بودجه اي، نقـدینگی، دارایـی هـا، وضـعیت پیمانکـاران، مالیـه، بـدهی) بـر اسـاس اطلاعات موجود به منظور آگاهی مقامات مافوق براي اتخاذ تصمیمات
 3. پیگیري تامین منابع مالی بر اساس بودجه سازمان
 4. کنترل و نظارت بر نقدینگی سازمان بر اساس بودجـه و اولویـت بنـدي نیازهـا و اهـداف
 5. نظارت و کنترل بر دریافت ها و پرداخت ها براساس آیین نامه ها، مقررات و قوانین
 6. تهیه و بازنگري آیین نامه هاي مالی بر اساس آیین نامه معاملات به منظور ساماندهی فعالیت هاي اداري و مالی

ارتقا سرمایه های انسانی با برنامه های مدون آموزشی

 • راهبري توسعه امور مديريت، سرمايه انساني و تحول اداري در دستگاه هاي اجرايي سازمان در حوزه هاي آمار و برنامه ريزي نيروي انساني، جذب، آموزش، انگيزش، خروج از خدمت و ارزيابي عملكرد كاركنان
 • راهبري استقرار نظام آموزش و بهسازي منابع انساني در دستگاه هاي اجرايي سازمان
 • راهبري نظام توسعه اداري، مبارزه با فساد اداري و تامين رضايت و تكريم ارباب رجوع بر اساس سياست هاي ابلاغي و قوانين و مقررات مربوط به دستگاه هاي اجرايي

پرتال پرسنل منابع انسانی

راهبری سیاست های کلی سازمان منطقه آزاد قشم در مسیر توسعه

 1. بررسي و شناخت نارسايي ها و مشكلات سازمان در زمينه توسعه مديريت و سرمايه انساني
 2. راهبري و نظارت بر اجراي برنامه ها و طرح هاي تحول اصلاحات اداري، توسعه فن آوري اطلاعات و دولت الكترونيك، نوسازي اداري و مصوبات
 3. راهبري و نظارت بر اجراي برنامه های توسعه منابع انساني در حوزه هاي آمار و برنامه ريزي نيروي انساني و جذب نيروي انساني، آموزش، توسعه و ارتقاء كيفي كاركنان و ارزيابي عملكرد آنان
 4. اجراي برنامه هاي ارزيابي عملكرد مديريت، تحليل عملكرد و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در زمينه مديريت

نظارت بر اجراي تشكيلات مصوب و بررسي و تأييد تغييرات و اصلاحات تشكيلاتي در چارچوب اختيارات تفويض شده

سامانه خدمات الکترونیکی سازمان

 

ارتباط با ما

شما میتوانید از طریق تیکت پیشنهادات و مشکلات خود را با ما در میان بگذارید

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد